Psychologická diagnostika pro školy:

V rámci naší privátní praxe nabízíme psychologickou diagnostiku studentům středních škol a žákům škol základních. Zjištěné výsledky jsou pro žáky a studenty využitelné při volbě navazujícího studia a samotné absolvování vyšetření je pak cennou zkušeností a příležitostí k sebepoznání.

 

Pro studenty středních škol:

Základní nabízená forma vyšetření je prováděna formou hromadné administrace a je složena z diagnostických metod vyváženě orientovaných jednak na výkonovou složku osobnosti a jednak na složku čistě osobnostní. Všechny námi používané metody jsou určeny k testování neklinické („zdravé“) populace, byly oficiálně vydány v nejnovější české verzi, mají příslušné věkové normy a jsou přístupné pouze osobám s odpovídající erudicí.

Ve výkonové části testové baterie jsou administrovány metody zkoumající především celkovou úroveň poznávacích schopností, strukturu intelektové výbavy - numerickou, verbální, figurální inteligenci. Dále se pak tato část zaměřuje na paměť, rozsah pozornosti, schopnost koncentrace, unavitelnost apod. Součástí výkonové části jsou také stále populárnější zkoušky kreativity.
V části osobnostní pak testová baterie mapuje nejen základní dimenze osobnosti, ale i osobnostní rysy velmi specifické. Získaný osobnostní profil vypovídá o schopnosti studenta adekvátně se přizpůsobovat životním nárokům a konstruktivně nakládat s životními situacemi. Každý student, který se pro absolvování vyšetření rozhodne od nás nejpozději do třech týdnů písemně obdrží psychologickou zprávu.
Vyšetření, jehož celková doba je cca 4 hodiny, je vždy prováděno diplomovaným psychologem s příslušným dodatečným vzděláním v oblasti psychodiagnostiky, pracujícím v klinické či poradenské praxi a to po dobu minimálně tří let. Větším skupinám studentů je pak k dispozici v průběhu vyšetření asistentka.

Rozšířená forma vyšetření zahrnuje oproti formě základní rovněž osobní kontakt a vyšetření pomocí projektivních technik.

 

Proč využít této nabídky:
komplexní vyšetření oficiálními metodami s vysokou validitou a příslušnými normami v jeden den (žádné „rychlotesty“ na internetu)

  • podrobná psychologická zpráva nejpozději do tří týdnů od data vyšetření
  • zjištění nejen celkové inteligence (IQ), ale především její struktury
  • zkušenost s nutností podat výkon pod tlakem
  • další výkonové zkoušky (zkouška pozornosti, kreativního myšlení, paměti atd.)
  • k zjištěným informacím se dá přihlédnout při volbě dalšího vzdělávání
  • osobnostní profil zahrnující nadprůměrně širokou škálu osobnostních rysů (schopnost adaptace, sebeprosazení se, impulzivita, tendenci riskovat, úzkostnost, sklon ke konformitě, rezistence vůči stresu, intenzita vnitřního prožívání, sociální disinhibice, úroveň aspirací atd.)
  • pro studenty možnost konzultovat výsledky vyšetření prostřednictvím emailu
  • sebezkušenostní zážitek v rozsahu čtyř hodin